Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 50/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2020-03-02

Sygn. akt III Nsm 50/20

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z wniosku K. K. (1)

z udziałem A. O.

o ustalenie miejsca pobytu małoletnich

w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie

postanawia:

udzielić na czas trwania postępowania zabezpieczenia w ten sposób, że ustalić, iż miejscem pobytu małoletnich K. K. (2), W. K. i O. K. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ich ojca - wnioskodawcy K. K. (1).

/-/ S. P.

( Na oryginale właściwy podpis )

Sygn. akt I Nsm 50/20

UZASADNIENIE

Wnioskodawca – K. K. (1) złożył wniosek o ustalenie, że miejscem pobytu małoletnich dzieci K. K. (2), W. K. i O. K. jest miejsce zamieszkania ojca K. K. (1), zam. (...)/1, (...)-(...) C. i jednocześnie złożył wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postepowania przez ustalenie, że miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania ojca K. K. (1), zam. (...)/1, (...)-(...) C..

W uzasadnieniu wskazał, że 8 lutego 2020 roku matka małoletnich dzieci uciekła z domu zostawiając małoletnie dzieci z wnioskodawcą. Następnie poinformowała wnioskodawcę, że zabierze dzieci, ponieważ ma już nową rodzinę. Od tego czasu dzieci pozostają pod moja opieką. Wnioskodawca podkreślił, że matka małoletnich A. O. nie ma gdzie mieszkać, jest osobą niepracująca i nie posiada własnych dochodów, natomiast małoletnie dzieci w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, mają zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe i opiekę, a nadto miejsce zamieszkania wnioskodawcy jest ich domem rodzinnym, gdzie dzieci mają rodzinę, szkołę i dostęp do lekarza.

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia, jak stanowi przepis art. 730 1 § 1 k.p.c., może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególność może uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi (art. 755§ 1 pkt 4 k.p.c.).

Z powyższego wynika zatem, że sposób zabezpieczenia określa Sąd na wniosek uprawnionego. Powinien to jednak być taki sposób, który zapewnia w danej sytuacji osiągnięcie celu postępowania zabezpieczającego. Podkreślić przy tym należy jednak, że pozostawienie Sądowi swobody wyboru sposobu zabezpieczenia nie oznacza dowolności w tym zakresie. Sąd jest związany bowiem sformułowanym we wniosku żądaniem uprawnionego co do sposobu zabezpieczenia. Ponadto, zwłaszcza w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Sąd oceniając okoliczności sprawy, winien kierować się naczelną w tym zakresie zasadą dobra dziecka, wyważając jego interes niejednokrotnie w obliczu argumentacji rodziców, z których każde powołuje się na ową zasadę, różnie ją jednak rozumiejąc.

W przedmiotowej sprawie uprawniony wniósł o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania niniejszego postepowania, w ten sposób aby ustalić miejsca pobytu małoletnich dzieci przy ojcu.

Z przeprowadzonego przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i małoletnich dzieci wynika, że zamieszkują oni w mieszkaniu własnościowym rodziców wnioskodawcy, w jednym pokoju. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 70 m 2 i stanowi ciąg trzech domów jednorodzinnych. G. domu zajmuje brat wnioskodawcy z partnerka i trójką małoletnich dzieci. Osoby zajmujące to mieszkanie mogą swobodnie poruszać się po wszystkich częściach nieruchomości i mają oni nieograniczony dostęp do kuchni, łazienki i innych pomieszczeń. Podczas przeprowadzonego wywiadu w pokoju zajmowanym przez rodzinę panował ład i porządek, łóżka były zaścielone, zabawki poukładane. W pokoju znajduje się duża szafa, biurko dla dzieci, na ścianie wisi telewizor oraz znajdują się trzy fotele rozkładane – każdy ma swoje miejsce do spania. Ściany są odświeżone po niedawnym malowaniu. Natomiast matka małoletnich A. O., w nocy z 8/9 lutego 2020 roku, po awanturze z partnerem – wnioskodawcą, gdy okazało się, że dopuszcza się zdrady partnera, spakowała kilka swoich rzeczy i wyszła z domu. Matka małoletnich dzieci jest osobą bierną zawodowo, nie posiada żadnego źródła dochodu i obecnie utrzymuje się z pieniędzy partnera, z którym razem wynajęli mieszkanie w C..

Wnioskodawca – K. K. (1) – zarejestrowany jest w PUP w C., ale świadczy on pracę jako pomocnik budowlany, bez umowy o pracę. Z tego tytułu otrzymał on kwotę 2.300,00 złotych. Ponadto rodzina ma przyznane świadczenie wychowawcze na każde dziecko – 500+ oraz świadczenia rodzinne, co łącznie daje sumę około 2.5000,00 złotych. Małoletnie dzieci mają również dożywianie w szkole z (...).

Małoletnia K. K. (2) ma wrodzoną wadę serca i wymaga ciągłej opieki lekarzy specjalistów. Obie dziewczynki – K. i W. uczęszczają do Szkoły Podstawowej w R. do klasy „0”, natomiast najmłodsza O. uczęszcza do przedszkola w R..

Z wywiadu wynika nadto, że rodzina jest znana pracownikom (...) od wielu lat. W ostatnim czasie zaczęły również napływać ze środowiska lokalnego sygnały, że matka małoletnich dzieci – A. O. – sprawuje opiekę nad dziećmi pod wpływem alkoholu. Okoliczność ta potwierdziła się po badaniu alkomatem przez funkcjonariuszy Policji. Wówczas opiekę nad dziećmi przejął ich dziadek – K. K. (3). Ponadto od momentu opuszczenia domu przez A. O. tylko raz miała ona kontakt z dziećmi, kiedy pojechała do nich do szkoły. Więcej nie kontaktowała się z nimi. W opiece nad małoletnimi dziećmi wnioskodawcy pomaga mu jego matka M. K., z którą dzieci mają bardzo dobry kontakt i relacje. Podczas nieobecności wnioskodawcy w domu z powodu pracy, babcia małoletnich przygotowuje im posiłki, odprowadza na autobus, wychodzi po dzieci, gdy wracają ze szkoły. Popołudnia dzieci spędzają czas z ojcem.

W ocenie Sądu wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Wprawdzie z wywiadu środowiskowego wynika, że sytuacja bytowa wnioskodawcy i małoletnich córek jest dość trudna. Należy jednak podkreślić, że jest to centrum życiowe małoletnich, gdzie mają one kontakt z innymi członkami rodziny, w szczególności z babcią – M. K., z którą dzieci mają bardzo dobre relacje, i która pomaga wnioskodawcy w opiece nad małoletnimi. Ponadto dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w R.. Niewątpliwym natomiast jest, że brak jest jakichkolwiek informacji o sytuacji bytowej matki małoletnich, która obecnie zamieszkuje w C. z partnerem, jak również jej sytuacji materialnej, a w szczególności źródła i wysokości dochodu, skoro z wywiadu środowiskowego wynika, że matka małoletnich jest osobą bierną zawodowo.

Wobec powyższego, w ocenie Sądu, interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia jest w niniejszej sprawie oczywisty i sprowadza się do szeroko rozumianego dobra małoletnich K. K. (2), W. K. i O. K..

Podkreślenia wymaga również okoliczność, iż niniejsze postanowienie ma charakter tymczasowy, co oznacza, że w sposób przejściowy reguluje aktualną sytuację prawną dzieci i ich rodziców. Końcowe dopiero orzeczenie przesądzi wnioskowaną kwestię, ponieważ w dalszym toku postępowania Sąd, mając cały czas na uwadze dobro małoletnich oceni, gdzie ostatecznie znajdzie się miejsce ich pobytu. Do tego zaś czasu każdy z uczestników postępowania powinien kierować się przede wszystkim dobrem dzieci i to nie pojmowanym jedynie z własnego punktu widzenia.

Dlatego też zasadnym było orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kantak-Rekowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sylwia Piasecka
Data wytworzenia informacji: