Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 302/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2016-10-10

Sygn. akt: I C 302/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marek Osowicki

Protokolant:

maszynistka Paulina Barwińska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 roku w Człuchowie

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. S.K.A. z siedzibą w W.

przeciwko A. B.

o zapłatę

oddala powództwo.

Pobrano opłatę kancelaryjną

w kwocie zł – w znakach

opłaty sądowej naklejonych

na wniosku.

Sygn. akt I C 302/16 upr.

UZASADNIENIE

Powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew przeciwko A. B. o zapłatę kwoty 171.98 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż dochodzone roszczenie wynika z tytułu niezrealizowanego przez pozwaną zobowiązania wynikającego z niezapłaconych faktur wystawionych przez poprzedniego wierzyciela (...) sp. z o.o. w W. , z którym pozwanego łączyła umowa o usługi multimedialne. Powód wskazał, iż nabył przedmiotową wierzytelność przysługującą przeciwko pozwanemu na mocy umowy cesji z 15.04. 2015 roku zawartej z (...) sp. z o.o. w W.. Na dochodzoną pozwem kwotę składają się: kwota 66 zł wynikająca z faktury VAT nr (...) z dnia 02/11/2012r., i kwota 66 zł wynikająca z faktury VAT nr o (...) z dnia 02/12/2012r., łącznie kwota 132 zł tytułem oraz odsetki od dnia 2.01.2013 r. do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu w kwocie 39,98 zł.

Wobec wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z 1.03.2016 roku wydanym w sprawie VI Nc-e (...) przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Człuchowie.

Pozwany A. B. złożyła sprzeciw na urzędowym formularzu, którego odpis doręczono pełnomocnikowi strony powodowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany A. B. zawarł (...) sp. z o.o. w W. w dniu z 10.12.2012 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

(dowód: umowa k. 26-27).

(...) sp. z o.o. w W. wystawiła pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 02/11/2012r na kwotę 66 zł oraz fakturę VAT nr o (...) z dnia 02/12/2012r. również na kwotę 66 zł . Z rozliczenia według stanu na 31.12.2012 r. pozostało do zapłaty 132 zł.

(dowód: faktury VAT i rozliczenia do faktury k. 22-25).

W dniu 15.04. 2015 roku pierwotny wierzyciel (...) sp. z o.o. w W. oraz powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. zawarły umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem był przelew na rzecz powoda wierzytelności pieniężnych przysługujących zbywcy, a wynikających z zawartych z dłużnikami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, obejmujących należności główne, opłaty wyrównawcze oraz związane z tymi należnościami roszczenia o odsetki ustawowe, które nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym z umowy zawartej z pozwanym z 10.12.2012 r. w kwocie 132 zł.

(dowód: umowa cesji wierzytelności z 13.04.2015r. k. 28-36)

W dniu 23.04.2015 roku potwierdzone zostało spełnienie warunku przelewu wierzytelności w postaci uiszczenia w całości wynagrodzenia.

(dowód: potwierdzenie zapłaty ceny sprzedaży wierzytelności z 23.04.2015 r. k. 37-38)

W dniu 8.05.2015 roku powód wystosował zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności przysługującej przeciwko pozwanemu oraz wezwał pozwanego do zapłaty należności w łącznej kwocie 169,73 zł w terminie do dnia 13.05.2015 roku.

(dowód: zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności z wezwaniem do zapłaty z dnia 6.05.2015r. k. 39)

Pozwany A. B. na skutek egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wniosku powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z 3.09.2015 r. sygn. akt VI Nc-e (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z 24.11.2015 r. wpłacił do komornika 470 zł w dniach 15 i 20.02.2016 r. i komornik postanowieniem z 7.03.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne i ustalił koszty postępowania egzekucyjnego oraz oddalił wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.

(dowód: potwierdzenie wykonania przelewów k.75-76, postanowienie komornika k. 77).

Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z 1.03.2016 roku wydanym w sprawie VI Nc-e (...) przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Człuchowie i zarządzeniem z 1.03.2016 r. zarządził przesłanie komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanemu w sprawie niniejszej, wydruk postanowienia z dnia 01/03/2016 r. stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty wydanego w dniu 03/09/2016 r.

(dowód: k.8-9).

Sąd zważył, co następuje:

Przedmiotowe powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie pozwany A. B. przyznał fakt zawarcia z (...) sp. z o.o. w W. w dniu z 10.12.2012 r. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Pozwany w toku postępowania wykazał, wiarygodnymi dowodami w postaci potwierdzeń wykonania przelewów15 i 20.02.2016 r. i postanowieniem komornika z 7.03.2016 r. umarzającego postępowanie egzekucyjne, iż zapłacił całość kwoty dochodzonej w toku niniejszego postępowania wraz z kosztami egzekucyjnymi dochodzonymi na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego z 3.09.2015 r. sygn. akt VI Nc-e (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z 24.11.2015 r.

Nakaz zapłaty stracił moc dopiero z wniesieniem przez pozwanego wniosku o przewrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i wydaniem przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowienia z 1.03.2016 roku w sprawie VI Nc-e (...).

Z uwagi na zapłatę całości należności strony powodowej w toku egzekucji przez pozwanego zobowiązanie wygasło.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż to strona powodowa powinna udowodnić, że określona wierzytelność jej przysługuje, tym bardziej, że jako wierzyciel dochodzący zaspokojenia wierzytelności, powinien wykazać podstawę (źródło) zobowiązania pozwanego, jak i jego wysokość. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi określone dla siebie skutki prawne, tym bardziej, że ciężar dowodu pozostaje w ścisłym związku z problematyką procesową dowodów. Sąd tylko wyjątkowo winien ingerować w przebieg postępowania dowodowego dopuszczając dowody z urzędu, które to uprawnienie wynika z treści przepisu art. 232 k.p.c. Zgodnie bowiem z przyjętą linią orzecznictwa obowiązek wskazania dowodów, potrzebnych dla rozstrzygnięcia sprawy, obciąża przede wszystkim strony (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 1996 r., III CKN 6/96, OSNC 1997/3/29).

Zatem, skoro powód nie przedłożył żadnych dowodów, z których jednoznacznie wynikałby fakt istnienia jeszcze dochodzonego roszczenia, zasadnym było oddalenie powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Barwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Osowicki
Data wytworzenia informacji: