Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 18/22 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2022-05-20

Sygn. akt IV P 18/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Człuchowie IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki

Protokolant:

Kierownik sekretariatu Anna Górska

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. w Człuchowie

sprawy z powództwa L. S.

przeciwko (...) Spółki z o.o. w W.

o wynagrodzenie

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasądza od powoda L. S. na rzecz pozwanej (...) Spółki z o.o. w W. kwotę 675 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt IV P 18/22

UZASADNIENIE

Powód L. S. wniósł powództwo przeciwko pozwanej (...) sp. z o.o. w W. o zapłatę kwoty 5.000 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w okresie od 28.10.2021 r. do 28.11.2021 r. wraz z ustawowymi odsetkami od 11.12.2021 r. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że 28.10.2021 r. został przyjęty do pracy i uzgodniono wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł . Do tej pory nie dostał ani umowy ani wynagrodzenia.

Pełnomocnik pozwanej (...) sp. z o.o. w W. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniosła, że z powodem nigdy nie zawierano umowy o pracę jak też nie doszło do zawarcia umowy o współpracy. Powód zgodził się przyjąć zlecenie na zaproponowanych warunkach, jednak nie stawił się na wezwanie i 9.11.2021 r. poinformowano powoda, że nie będzie z nim zawarta umowa zlecenia. Powód nie wykonywał żadnych czynności na zlecenie ani nie wykonał żadnej pracy na rzecz pozwanej spółki.

Sąd ustalił co następuje:

Pozwana spółka (...) sp. z o.o. w W., 28.09.2021 r. rekrutowała kierowców do wykonywania zlecenia odśnieżania i solenia dróg, gdy tego będą wymagały warunki atmosferyczne, na okres sezonu zimowego 2021/2022. Powód zgłosił się do rekrutacji i uzgodniono warunki przyszłej umowy zlecenia. W ramach oględzin sprzętu w połowie października 2021 r. powód pojechał samochodem z C. do R., celem zapoznania się z pojazdem i zatankowania samochodu.

(niesporne).

Pozwana spółka zatrudniła kierowców do odśnieżania dróg, na umowę zlecenie od 1.11.2021 do 31.03.2022 r. z wynagrodzeniem miesięcznym 5.000 zł netto miesięcznie. Powód 8.11.2021 r. nie stawił się na wezwanie dyżurnej i kierownika utrzymania ruchu. W dniu 9.11.2021 r. otrzymał stanowczą i jasną informację od kierownika, iż pozwana spółka nie podejmie z nim współpracy. W sezonie 2021/2022 powód nie wykonał żadnej czynności na rzecz pozwanej spółki. Z powodem nie zawarto żadnej umowy.

(dowód: zeznania świadków P. P. k.29 od 00:21:32 do 00:33:21, S. Ś. k.30 od 00:34:38 do 00:41:43, M. W. k.31 od 00:43:31 do 00:53:56).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego, praca może być też świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia , umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub w ramach stosunku pracy, na postawie umowy o pracę , powołania, mianowania ,wyboru , spółdzielczej umowy o pracę (zob.: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 1999-12-09, I PKN 432/99, OSNPiUS 2001/9/310 ).

Ustawodawca pozostawia stronom swobodną decyzję co do rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego będzie świadczona praca, pod warunkiem, że formalna nazwa umowy jako umowy innego rodzaju niż umowa o pracę nie stanowi obejścia przepisów prawa pracy.

Wynagrodzenie za pracę odwzajemnia pracę i jest wobec niej ekwiwalentne, a zatem przysługuje za pracę wykonaną. Samo pozostawanie w stosunku pracy nie jest podstawą do uzyskiwania wynagrodzenia, jeżeli pracownik nie wykonuje pracy (art. 80 k.p.).

Nabycie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za okres, w którym nie wykonywał on pracy, jest wyjątkiem od zasady.

Pracownik zachowuje prawo do całości albo części wynagrodzenia w przypadku niemożności świadczenia pracy obciążającej pracodawcę między innymi za czas niewykonywania pracy, jeśli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy albo z powodu przestoju (art. 81 k.p.).

W rozpoznawanej sprawie z logicznych, jasnych i spójnych a przez to wiarygodnych zeznań świadków P. P., S. Ś. i M. W. wynika, iż mimo że powód przystąpił do rekrutacji do pracy w pozwanej spółce, to z powodem nie została zawarta żadna umowa, w szczególności umowa o pracę. Co więcej kierowcy do odśnieżania podobnie jak w poprzednich latach w innej spółce, zatrudnieni zostali w pozwanej spółce na sezon zimowy 2021/2022 na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umów zlecenia. Powód nie stawił się na wezwanie i okresie od 28.10.2021 r. nie tylko do 28.11.2021 r. ale i do końca marca 2022 r. nie wykonał żadnej pracy czy czynności na rzecz pozwanej spółki. Ponadto już 9.11.2021 r. otrzymał stanowczą informację, że pozwana spółka nie zawrze z nim umowy.

Znamienne jest, iż sam powód wyjaśnił, że nie wykonał na rzecz pozwanej spółki żadnej pracy i ani razu w sezonie zimowym 2021/2022 nie odśnieżał ani nie solił dróg a pozwana spółka poinformowała go, że nie podpisze z nim umowy.

Powód nie wykazał też, iż strony łączył stosunek pracy.

Bierne oczekiwanie na wezwanie pracodawcy do świadczenia pracy nie uzasadnia prawa do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 k.p. (por.: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, (...) i Spraw Publicznych z 23 października 2006 r., I PK 110/2006, LexPolonica nr 1314856, Orzecznictwo Sądów w sprawach (...) poz. 11 str. 11).

Sąd podziela też poglądy Sądu Najwyższego, iż jednorazowe zgłoszenie gotowości do pracy nie może być uznane za wystarczające wówczas, gdy pracownik dochodzi na podstawie art. 81 § 1 wynagrodzenia za okres roku ( wyrok SN z 4 października 2007 r., I PK 126/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 348). Oczekiwanie pracownika na wezwanie go przez pracodawcę do wykonywania pracy nie oznacza gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 KP, jeżeli takiego zachowania pracownika nie usprawiedliwiają okoliczności sprawy (wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 60/99, OSNP 2000/15/577, Wokanda 1999/9/30).

Sąd nie dał wiary zeznaniom A. J., iż powód pod koniec października 2021 r. około godz. 16 solił jezdnię w C. przy rondzie (...) II, bowiem są one jaskrawo sprzeczne nie tylko z zeznaniami pozostałych świadków P. P., S. Ś. i M. W. ale i z wyjaśnieniami samego powoda.

Zdaniem sądu powód nie wykazał, iż wykonał pracę na rzecz pozwanej spółki w spornym okresie i jej wymiaru, zatem nie zasługuje na uwzględnienie roszczenie powoda o wynagrodzenie jako ekwiwalent za wykonaną pracę. Powód też nie wykazał w toku postępowania, iż doznał przeszkód w wykonywaniu pracy, o których mowa w przepisie art. 81 k.p.

Mając na uwadze powyższe sąd oddalił powództwo powoda w całości.

O kosztach procesu sąd orzekał na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. i § 9 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z 22 października 2015 r. (Dz.U. 1800 ze zm.) zasądzając od powoda na rzecz strony pozwanej kosztu procesu w kwocie 675 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki
Data wytworzenia informacji: