Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 23/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2017-09-14

Sygn. akt IV P 23/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14/09/2017 r.

Sąd Rejonowy w Człuchowie IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki

Protokolant:

sekretarz sądowy Anna Górska

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2017 r. w Człuchowie

sprawy z powództwa S. S. (1)

przeciwko Skarbowi Państwa Staroście Powiatu (...)

o wynagrodzenie

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasadza od powoda S. S. (1) na rzecz pozwanego Skarbu Państwa Starosty

Powiatu (...) kwotę 2700 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt IV P 23/17

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoda S. S. (1) wniósł przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa Staroście Powiatu (...) powództwo o zapłatę kwoty 27.498,70 zł wraz z skapitalizowanymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wymagalności do 20.12.2016 r. w wysokości 5.193,03 zł oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obydwu kwot od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z ograniczeniem odpowiedzialności Skarbu Państwa do mienia nabytego po dawnej (...) Sp. z o.o. oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, że powód zatrudniony był w dawnej (...) Sp. z o.o. w C. od 2 stycznia 1992 roku, podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Stosunek pracy ustał z dniem 31 kwietnia 2015 roku, na podstawie porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku pracy a powód został wyrejestrowany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W całym okresie zatrudnienia spółka nigdy nie wypłaciła powodowi wynagrodzenia. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, nr 121, poz. 770 ze zm.), co stwierdza przepis art. 9 ust. 2b cytowanej ustawy. Pismem z dnia 14 grudnia 2016 roku pozwany został wezwany do zapłaty, jednak do dnia wniesienia pozwu świadczenia nie spełnił.

Pełnomocnik pozwanego Skarbu Państwa Starosty Powiatu (...) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniosła, iż pismem z dnia 28 grudnia 2016 r, wystąpiono do powoda o niezwłoczne udowodnienie roszczenia, przez wskazanie jakie stanowisko zajmował p. S. w spółce, umowę, dokumentację płacową za okres który pan S. domaga się wynagrodzenia za pracę. Na powyższe wezwanie nie udzielono odpowiedzi. Pozwany Skarb Państwa nie dysponuje żadną dokumentacją i co należy podkreślić nie przejmował żadnej dokumentacji po spółce (...). To powód wywodząc swoje roszczenie musi je udowodnić.

Sąd ustalił co następuje:

Powód S. S. (1) był udziałowcem spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. od 1992 r. i zawarł z powyższą spółką umowę o pracę na czas nieokreślony od 2.01.1992 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika oddziału w C. –członka zarządu.

(dowód: akta osobowe powoda cz. B k. B/21).

W dniu 2.01.1993 r. powód zawarł z (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. kolejną umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika oddziału produkcyjnego w C.-N..

(dowód: akta osobowe powoda cz. B k. B/21).

Aneksem do umowy o pracę z 1.03.1993 r. zawartym przez powoda z (...) sp. z o.o. w C. ustalono nienormowany czas pracy powoda. Kolejnymi aneksami zmieniano wysokość wynagrodzenia powoda.

(dowód: akta osobowe powoda cz. B k. B/21).

30.11.2000 r. spółka (...) sp. z o.o. w C. wypowiedziała powodowi warunki umowy zawartej 2.01.1992 r. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w zakresie wynagrodzenia proponując powodowi wynagrodzenie w wysokości 800 zł miesięcznie.

(dowód: akta osobowe powoda cz. B k. B/21).

Powód uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. w C. z 17.05.2005 r. został powołany na stanowisko jedynego członka zarządu.

(dowód uchwała k.50-51).

Powód pracował w (...) sp. z o.o. w C. do 31.04.2015 r. i z dniem 1.05.2015r. został wyrejestrowany przez płatnika składek z ubezpieczenia w ZUS.

(dowód: akta osobowe powoda).

Powód w Urzędzie Skarbowym w C. za lata 2014 -2015 złożył zeznania podatkowe zgodnie z danymi zawartymi w wystawionych przez płatnika spółkę (...) sp. z o.o. w C. dokumentami PIT 11.

(dowód: informacja US w C. z 22.08.2017 r. k. 85 oraz PIT 11 powoda za 2014 i 2015 r. k.68).

Spółka (...) sp. z o.o. w C. sporządziła listy płac powoda za okres od 1.2014 r. do 4.2015 r. , które zatwierdził powód jako prezes zarządu.

(dowód: listy płac k.52-67).

(...) sp. z o.o. w C. z dniem 1.01.2016 r. zostały przejęte przez Skarb Państwa Starostę (...) na podstawie przepisu art. 9 ust. 2b w trybie przepisu art. 2i ustawy z 20.08.1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o KRS.

(bezsporne).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2b ustawy z 20.08.1997 r. ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, nr 121, poz. 770 ze zm.), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru.

W niniejszej sprawie wobec kwestionowania zasadności powództwa przez stronę pozwaną zgodnie z treścią przepisu art. 6 k.c. na powodzie spoczywał ciężar dowodu, iż faktycznie w spornym okresie wykonywał pracę na rzecz (...) sp. z o.o. w C. i że ta spółka nie wypłaciła mu wynagrodzenia za pracę.

Powiązanie prawa do wynagrodzenia z faktycznym wykonywaniem pracy wskazuje, że nie samo pozostawanie w stosunku pracy, lecz faktyczne wykonanie pracy jest tytułem prawnym do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia. Samo pozostawanie w stosunku pracy nie jest podstawą do uzyskiwania wynagrodzenia. Jeżeli pracownik nie wykonuje pracy, do nabycia przez niego prawa do wynagrodzenia niezbędne jest istnienie przepisu szczególnego (np. art. 81, 129 § 5, art. 188) lub postanowienia umowy, które przyznają mu to prawo. Słusznie przyjął SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 31 maja 2001 r., I PKN 448/00, OSNP 2003, nr 7, poz. 177, że czas społecznie wykonywanej przez pracownika pracy nieobjętej zakresem jego obowiązków pracowniczych nie jest wykonywaniem pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy.

W rozstrzyganej sprawie profesjonalny pełnomocnik powoda nie zgłosił żadnego wniosku dowodowego na okoliczność faktycznego wykonywania przez powoda pracy w ramach stosunku pracy i braku wypłaty powodowi wynagrodzenia w spornym okresie. Same wyjaśnienia powoda nie są dowodem w sprawie o wynagrodzenie.

Z zebranego materiału dowodowego, w tym z informacji Urzędu Skarbowego w C. i dokumentów PIT 11 przedłożonych przez powoda wynika, iż spółka (...) potwierdziła w powyższym dokumencie wypłatę powodowi wynagrodzenia za pracę a powód złożył zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym za lata 2014 i 2015 pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż uzyskał dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę zgodnie z dokumentami PIT 11 wystawionymi przez spółkę (...), a nawet w 2015 r. wystąpiła nadpłata podatku dochodowego o osób fizycznych.

Stosownie do przepisu art. 39 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonując samodzielnie rocznego rozliczenia podatku dochodowego, podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej opiera się na danych wynikających z formularzy otrzymanych od płatników, w szczególności " (...) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy", przekazanej mu przez zakład pracy lub innego płatnika, a sporządzonej na formularzu według wzoru PIT-11. W informacji tej płatnik jest zobowiązany zsumować wypłacone i postawione przez siebie do dyspozycji podatnika w ciągu całego roku podatkowego przychody z poszczególnych źródeł: z umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło itd.

Zgodnie z art. 45 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Gdy podatnik (pracownik), który otrzymał od pracodawcy nieprawidłowy PIT-11 (uwzględniający niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia), wykazuje w zeznaniu rocznym jedynie te dochody, które faktycznie otrzymał od pracodawcy, oraz te, które pracodawca postawił mu do dyspozycji (opierając się w tym celu na wszelkich innych dowodach co do wysokości dochodu, np. na umowach, kwitach, pokwitowaniach) przy rozliczeniu rocznym podatnik powinien poinformować urząd skarbowy (na piśmie), z czego wynikają różnice między dochodami wykazanymi w składanym PIT a informacją pracodawcy przekazaną na druku PIT-11 (tzn. że w zeznaniu rocznym podatnik-pracownik wykazał faktycznie otrzymane w roku podatkowym przychody, natomiast pracodawca wykazał w PIT-11 również wynagrodzenia nigdy pracownikowi niewypłacone). W takich przypadkach organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę podatkową pracodawcy.

Za złożenie nieprawdziwych zeznań podatkowych grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

Zatem powód w zeznaniu podatkowym za lata 2014-2015 o osiągniętych dochodach potwierdził wypłatę mu wynagrodzenia przez spółkę (...) sp. z o.o. w C., zaś ta spółka w dokumentach PIT 11 również potwierdziła wypłatę powodowi wynagrodzenia.

Roczne zeznania podatkowe powoda i PIT 11 wystawiony przez spółkę (...) za lata 2014 i 2015 stoją w sprzeczności z twierdzeniami pozwu i wyjaśnieniami samego powoda.

W ocenie sądu wobec niewątpliwych dokumentów skarbowych potwierdzających osiągnięcie przez powoda dochodów z tytułu wynagrodzenia za pracę w 2014 i 2015 r. w spółce (...), same sporządzone przez M. L. i zatwierdzone przez powoda kserokopie list płac obejmujących wynagrodzenie powoda i M. L., nie zawierające podpisów odbioru gotówki, nie stanowią wiarygodnego dowodu braku wypłaty powodowi wynagrodzenia przez spółkę, w której zresztą pełnił funkcję prezesa zarządu.

Mając na uwadze powyższe sąd na podstawie przepisu art. 6 k.c. oddalił powództwo o wynagrodzenie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 9 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 22.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804), zasadzając powoda od na rzecz pozwanego kwotę 2.700 zł tytułem kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki
Data wytworzenia informacji: