Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 103/22 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2022-06-08

Sygn. akt: I C 103/22 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Wołujewicz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 roku w Człuchowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W.

przeciwko W. W. (1)

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 4.864,41zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 217zł (dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 103/22

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł przeciwko pozwanemu W. W. (1) pozew o zapłatę kwoty 4.864,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 listopada 2020 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazano, ze strony zwarły umowę ubezpieczenia OC Komunikacyjne–KM” na okres od 5 listopada 2020 do dnia 4 listopada 2021 r. o nr (...). Powód wyjaśnił, ze składka ubezpieczeniowa w kwocie 4.871 zł. miała być zapłacona w jednej racie płatnej do dnia 4 listopada 2020 r. Pozwany składkę częściowo opłacił w kwocie 6,59 zł. W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki powód wezwał pozwanego do zapłaty, pozwany jednak nie dokonał płatności.

W odpowiedzi na pozew z dnia 5 kwietnia 2022 r. pozwany W. W. (2) nie zakwestionował okoliczności zawarcia umowy, na którą powołała się strona powodowa oraz swoich zobowiązań z jej treści wynikających. Jednakże podkreślił, że informował powoda o swoich przejściowych problemach finansowych i strony wypracowały porozumienie w kwestii odroczenia płatności kwot wynikających z łączącego strony stosunku prawnego. W związku z powyższym zdaniem strony pozwanej przysługująca powódce wierzytelność nie jest wymagana i jako taka nie może zostać zasądzona. Ponadto pozwany zakwestionował żądanie zapłaty dochodzonej przez powoda kwoty tak co do zasady jak i wysokości.

W piśmie procesowym z dnia 19 kwietnia 2022 r. powód podtrzymał roszczenie zawarte w pozwie, a stanowisko pozwanego uznano za niezasadne i bezpodstawne. Ponadto zakwestionowano twierdzenia pozwanego. Powołano się na przepis art. 805 § 1 k.c., podkreślając, ze pozwany jest zobowiązany do zapłaty składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w kwocie 4.996,48 zł. w terminie do 4 listopada 2020 r. czego nie zrobił i którego faktu nie zaprzecza. Odpowiadając na zarzut pozwanego podkreślono, że nie jest znany stronie powodowej fakt prowadzenia negocjacji w sprawie zadłużenia wynikającego z polisy dochodzonej pozwem i zawarcia ugody na spłatę należności.

Sad ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany W. W. (1) zawarł z powodem (...) Spółka Akcyjna w W. umowę ubezpieczenia komunikacyjnego Km” o nr (...) na okres od 5 listopada 2020 do dnia 4 listopada 2021 r. Składka ubezpieczeniowa została ustalona przez strony na kwotę 4.904,48 zł., a jej płatność ustalono na dzień 4 listopada 2020 r., została zapłacona jedynie w kwocie 6,59 zł., albowiem powód zaliczył nadpłaty widniejące na koncie pozwanego. Natomiast kwota 4.864,41 zł. nie została zapłacona.

bezsporne, ponadto polisa k. 48 - 50

W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki powód wezwał pozwanego W. W. (1) do zapłaty zaległej raty składki. Pozwany nie uregulował przedmiotowych należności.

bezsporne

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu pozew w całości zasługiwał na uwzględnienie.

Nie budzi wątpliwości fakt, ze pozwany W. W. (1) zwarł z powodem (...) Spółka Akcyjna w W. umowę ubezpieczenia komunikacyjnego – Km” o nr (...) na okres od 5 listopada 2020 do dnia 4 listopada 2021 r. 4.904,48 zł., a jej płatność ustalono na dzień 4 listopada 2020 r., została zapłacona jedynie w kwocie 6,59 zł., albowiem powód zaliczył nadpłaty widniejące na koncie pozwanego. Okoliczności te zostały przyznane przez pozwanego, ponadto wynikają z dowodu przedłożonego przez stronę powodową tj polisy ubezpieczeniowej (...) (dowód k. 48 – 50). W ocenie Sądu nie budzi również wątpliwości, że pozwany nie zapłacił w całości składki ubezpieczeniowej w kwocie 4.864,41 zł, której termin płatności ustalono na 4 listopada 2020 r. Powyższe okoliczności zostały przyznane przez pozwanego, który twierdził że strony wypracowały porozumienie w kwestii odroczenia płatności kwoty wynikającej z łączącego strony stosunku prawnego, albowiem pozwany miał problemy finansowe. W związku z powyższym zdaniem strony przysługująca powódce wierzytelność nie jest wymagana i jako taka nie może zostać zasądzona. Powyższą okoliczność zakwestionowała strona powodowa.

Podkreślić należy, że zasadniczą kwestia sporną było ustalenie czy strony zawarły porozumienie na podstawie którego pozwanemu odroczono termin płatności raty składki. Zgodnie z treścią art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. to na pozwanym spoczywał ciężar wykazania powyższej okoliczności. Biorąc pod uwagę, ze pozwany nie przedłożył żadnego dowodu potwierdzającego powyższą okoliczność, którą zakwestionował powód, należy uznać, ze nie została ona przez W. W. (2) wykazana.

W przedmiotowej sprawie powód dochodził zapłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego. Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Biorąc pod uwagę, ze strony łączyła umowa a pozwany nie zapłacił w całości raty składki, do czego był zobowiązany Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę żądaną w pozwie, na podstawie art. 805 § 1 k.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Mucha
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Anna Wołujewicz
Data wytworzenia informacji: