Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 17/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2019-04-08

Sygn. akt IV P 17/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki

Protokolant:

sekretarz sądowy Anna Górska

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 roku w Człuchowie

sprawy z powództwa T. M.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w G.

o wydanie świadectwa służby

1.  Zobowiązuje pozwaną Izbę Administracji Skarbowej w G. do wydania powodowi T. M. świadectwa służby w Służbie C.-Skarbowej w terminie 7 dni,

2.  W pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  Koszty procesu znosi wzajemnie.

Sygn. akt IV P 104/17

UZASADNIENIE

Powód T. M. wniósł przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w G. powództwo o zobowiązanie pozwanego do niezwłocznego wydania świadectwa służby w Służbie C.-Skarbowej i zobowiązanie pozwanego, aby w treści w/w świadectwa służby jako podstawę jego wydania wskazał art. 171 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pełnił służbę w Służbie Celnej od 20.09.1993 r. Od l marca 2017 roku stał się funkcjonariuszem (...)Skarbowej w związku z wejściem w życie ustawy z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymał propozycję pracy 12.05.2017 r., którą przyjął w 26.05.2017 r. W efekcie tej decyzji stosunek służbowy powoda uległ przekształceniu i zamienił się stosunek pracy na czas nieokreślony od dnia 01.03.2018 r. W efekcie przyjęcia propozycji pracy zakończył się okres służby (którego źródłem był akt mianowania) a zaczął okres stosunku pracy w ramach korpusu służby cywilnej. Nastąpiła zatem wyraźna i ewidentna zmiana podstawy zatrudnienia – okres służby został zakończony (przekształcony) w inny rodzaj zatrudnienia. Powód przestał być funkcjonariuszem i w tej sytuacji powinien otrzymać świadectwo służby.

Pozwana Izba Administracji Skarbowej w G. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniosła, iż przepis art. 188 ust. 1 ustawy o KAS wyczerpująco wylicza przypadki, w których wydaje się świadectwo służby. W stosunku do Powoda żaden z tych przypadków nie miał miejsca. Jak wskazuje sam powód w pozwie, jego stosunek służbowy nie ustał na skutek zwolnienia albo wygaśnięcia, ale uległ przekształceniu na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z 161istopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbową (Dz.U. z.2016 r., poz. 1948 ze zm.). Żaden z tych przepisów – ani żaden inny przepis (...) nie przewidują wydania świadectwa służby (również pracy) osobom, których stosunek służby (pracy) uległ przekształceniu.

Sąd ustalił co następuje:

Powód T. M. pełnił służbę w Służbie Celnej od 20.09.1993 r. a od l czerwca 2017 r. pracuje w Izbie Administracji Skarbowej w G., w ramach korpusu służby cywilnej, na stanowisku kontrolera skarbowego.

(bezsporne, nadto k. 15-29).

Powód pismem z 23.10.2018 r. wezwał Dyrektora I. Administracji Skarbowej w G. do wydania świadectwa służby i zapłaty odprawy.

(dowód: wezwanie k.6).

Pozwana Izba Administracji Skarbowej w G. pismem z 23 listopada 2018 r. odmówiła powodowi wydania świadectwa służby i wypłaty odprawy.

(dowód: pismo pozwanej k.8).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Bezsporne pomiędzy stronami pozostawało, że z dniem 1.06. 2017 roku stosunek łączący powoda z pozwaną izbą administracji skarbowej został przekształcony ze stosunku służby w stosunek pracy.

Przepis art. 165 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej ustawa z 16 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1948 z 2016.12.02) stanowi, że Dyrektor Krajowej (...) Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składają odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Należy zauważyć, że ustawa o KAS, w art. 277 zawiera zasadę właściwości sądów powszechnych – sądów pracy do rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych w art. 276 ust. 1. Właściwość sądów administracyjnych w sprawach wymienionych w art. 276 ust. 1-3 dotyczy takich spraw, w których wydano decyzję o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe stanowisko, przeniesieniu na inne lub równorzędne stanowisko służbowe w związku z reorganizacją jednostki organizacyjnej KAS, określeniu warunków pełnienia służby w związku ze zniesieniem jednostki organizacyjnej KAS bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych oraz wydaniu decyzji o zwolnieniu ze służby.

Kwestię wydania świadectwa służby pracownika, funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy (...)Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 413).

Sprawa o wydanie świadectwa służby nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Z treści art. 276 i 277 ustawy o KAS należy wnioskować, że omawiana materia została przekazana właściwemu sądowi pracy (tak: postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą we W. z 17 października 2018 r. IV SAB/Wr 128/18 i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Ł. z 3 lipca 2018 r.
III SAB/Łd 28/18).

W ocenie sądu nie sposób podzielić poglądu strony pozwanej, że przedstawiona funkcjonariuszowi celnemu propozycja zatrudnienia w służbie cywilnej nie jest decyzją o zwolnieniu ze służby. Zdaniem sądu, słusznie powód traktuje otrzymaną na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy propozycję pracy, której przyjęcie w świetle art. 171 ust. 1 ustawy przekształca stosunek służbowy w stosunek pracy, jako de facto decyzję skutkującą zwolnieniem ze służby. Niezależnie bowiem od tego, czy funkcjonariusz zgodzi się na otrzymaną propozycję pracy, czy też odmówi jej przyjęcia, prowadzi to do zakończenia stosunku służbowego poprzez jego "przekształcenie" bądź "wygaśnięcie".

Złożona funkcjonariuszowi (...) Skarbowej propozycja zatrudnienia w służbie cywilnej wywiera skutek w postaci zwolnienia ze służby, i w tym zakresie stanowi decyzję o zwolnieniu ze służby. Organ działa wobec skarżącego jako organ administracji publicznej, a jego propozycja zatrudnienia jest jednostronnym władczym rozstrzygnięciem, gdyż sam fakt jej złożenia oznacza, że stosunek służbowy funkcjonariusza nie będzie kontynuowany. Tak więc do zakończenia stosunku służbowego funkcjonariusza może dojść w różny sposób: poprzez zwolnienie ze służby, wydalenie ze służby, wygaśnięcie stosunku służbowego, albo przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy ( zob.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. z 19 czerwca 2018 r., III SAB/Łd 86/17 LEX nr 2516963).

Stosunek służbowy funkcjonariusza Służby Celnej i (...) Skarbowej ma charakter administracyjnoprawny. W wyniku przekształcenia funkcjonariusz staje się pracownikiem, jednakże dotychczasowy okres służby nie staje się okresem zatrudnienia w stosunku pracy. Nie ma też podstaw prawnych do umieszczenia okresów służby w świadectwie pracy.

Kwestię szczegółowej treści świadectwa pracy reguluje art. 97 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W świadectwie nie można umieszczać innych informacji niż określone przepisami prawa pracy. Przepisy powyższe wskazują, iż w świadectwie pracy wskazuje się okresy zatrudnienia a nie okresy pełnienia służby.

W prawdzie ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 czerwca 2017 r. nie przewidywała pozytywnego skutku w postaci obowiązku wydania funkcjonariuszowi świadectwa służby, na wypadek zakończenia stosunku służby przez jego przekształcenie w stosunek pracy. Powoływany akt prawny zawierał natomiast w art. 188 ust. 1 prawną regulację co do powinności niezwłocznego wydania świadectwa służby w sytuacji, gdy stosunek służby funkcjonariusza zakończył się w inny sposób (przez zwolnienie ze służby, wydalenie z niej lub wygaśnięcie stosunku służbowego). Do każdego z wymienionych powyżej sposobów zakończenia służby, powinien być przypisany ten sam pozytywny skutek, sprowadzający się do wydania funkcjonariuszowi świadectwa służby. Dlatego też, zdaniem Sądu, w sprawie niniejszej należało per analogiam stosować art. 188 ust. 1 ustawy o KAS. (por.: wyrok S.R. w B. z 24.01.2018 r. IV P 177/17, i wyrok S.R. G. P. z 6.02.2019 r. VI P 429/18, publ. w portalu orzeczeń sądów powszechnych).

Należy tez wskazać, że lukę w prawie dostrzegł i usunął sam ustawodawca. Mianowicie na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, (...)Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. – w ustawie o KAS w art. 174 dodany został ust. 10 w brzmieniu: "Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy traktuje się jak zwolnienie ze służby (....). Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy, otrzymuje niezwłocznie świadectwo służby".

Na dzień orzekania (art. 316 k.p.c.) istnieje podstawa prawna w obowiązujących przepisach prawa do wydania powodowi świadectwa służby i zasadne jest zobowiązanie I. Administracji Skarbowej w G. do wydania powodowi świadectwa służby.

W zakresie żądania wskazania podstawy prawnej w treści świadectwa służby, w ocenie sądu żądanie jest przedwczesne, bowiem przepis § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy (...)Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 413) wyraźnie stanowi, iż w świadectwie służby umieszcza się dane dotyczące podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo wydalenia ze (...)Skarbowej.

Dopiero w przypadku wydania świadectwa służby o treści niezgodnej z powołanym wyżej rozporządzeniem z 16 lutego 2018 r. powodowi będzie przysługiwało roszczenie o jego sprostowanie (§ 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 lutego 2018 r.).

Mając na uwadze powyższe argumenty sąd zobowiązał pozwaną Izbę Administracji Skarbowej do wydania powodowi świadectwa służby w terminie 7 dni i oddalił powództwo w pozostałym zakresie jako przedwczesne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki
Data wytworzenia informacji: